ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท :

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ :
NNCL
เว็บไซด์ :
www.navanakorn.co.th
เลขทะเบียนบริษัท :
0107545000322
ทุนจดทะเบียน :
2,048,254,862 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว :
2,048,254,862 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภท เขต/สวนอุตสาหกรรม
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2529-0031-5
โทรสาร 0-2529-2176
จังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้งโครงการ 999/1 หมู่ 1 กิโลเมตรที่ 231
ถนนมิตรภาพ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา 30380
โทรศัพท์ 0-2529-0031-5
โทรสาร 0-2529-2176
เดอะ นวไพรเวซี่
สำนักงานโครงการ 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2529-2203, 0-2529-2746, 0-2529-0600
โทรสาร 0-2529-1889
E-Mail thenavaprivacy@navanakorn.co.th
บริษัทร่วม
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
ประเภทธุรกิจ โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
ผู้ถือหุ้น บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
ถือหุ้น 29.99%
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 111 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2024-8804-06
โทรสาร -
ทุนจดทะเบียน 1,550,000,000 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว 1,550,000,000 บาท
บริษัท ไทธนันต์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ โทรคมนาคม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง
(ให้บริการอินเตอร์เน็ตโดย ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง)
ผู้ถือหุ้น บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
ถือหุ้น 51% ของหุ้นสามัญทั้งหมด ของไทธนันต์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2529-0031-5
โทรสาร 0-2529-2176
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว 2,500,000 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ดดิ้ง จำกัด
ประเภทธุรกิจ การรักษาความปลอดภัย
ผู้ถือหุ้น บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
ถือหุ้น 15.08%
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 101/98 Moo 20, Phaholyothin Road,
Klong Nueng, Klong Luang,
Pathumthani 12120
โทรศัพท์ 0-2529-2176
ทุนจดทะเบียน 6,300,000 บาท
บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ การให้บริการขนส่ง
ผู้ถือหุ้น บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 1.71%
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 55/20 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-529-2361
ทุนจดทะเบียน 180,000,000 บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000, 0-2009-9999
โทรสาร 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี
ชื่อผู้สอบบัญชี นางสาวนารีวรรณ ชัยบันทัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9219
ชื่อบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2677-2000
โทรสาร 0-2677-2222