รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
ณ วันที่ งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
งบปี 64
31/12/2564
งบปี 65
31/12/2565
งบปี 66
31/12/2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 4,312.50 4,292.83 4,334.50 4,325.20 4,516.70
หนี้สินรวม 1,240.74 1,138.36 1,049.37 1,013.50 906.76
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,071.75 3,154.48 3,285.13 3,311.70 3,609.93
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2,048.25 2,048.25 2,048.25 2,048.25 2,048.25
รายได้รวม 774.69 1,041.55 947.47 1,005.94 1,039.76
กำไรสุทธิ 255.60 352.41 439.41 216.90 399.07
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.18 0.22 0.11 0.20