Stock Price
SET: NNCL
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาล่าสุด
2.08
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.04/-1.89%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
56,302
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
118,706

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
ส่วนของรายได้รวม
รายได้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการให้บริการและค่าเช่า
รายได้จากการให้ใช้พื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายได้อื่นๆ

ปฎิทินนักลงทุน

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์ม 56-1 One Report 2564

Investor KITS
เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วยเอกสารนักลงทุน
อีเมล์รับข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของบริษัทฯ ได้ทางอีเมล์แจ้งข่าว