Stock Price
SET: NNCL
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาล่าสุด
2.44
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.02/0.83%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
318,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
778,098

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
ส่วนของรายได้รวม
รายได้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการให้บริการรายได้ค่าเช่า
รายได้จากพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน
รายได้จากเงินช่วยเหลือของรัฐบาล
รายได้อื่นๆ

ปฎิทินนักลงทุน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เวลา  10.30 น
ณ ห้องบอลรูม เอ ชั้น 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานประจำปี 2563

Investor KITS
เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วยเอกสารนักลงทุน
อีเมล์รับข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของบริษัทฯ ได้ทางอีเมล์แจ้งข่าว