Stock Price
SET: NNCL
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาล่าสุด
2.62
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.02/0.77%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,848,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
7,532,460

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
ส่วนของรายได้รวม
รายได้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการให้บริการรายได้ค่าเช่า
รายได้จากพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน
รายได้จากเงินช่วยเหลือของรัฐบาล
รายได้อื่นๆ

ปฎิทินนักลงทุน

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2564

11:15-12:00 น.

โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

ดาวน์โหลดเอกสาร

อีเมล์รับข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของบริษัทฯ ได้ทางอีเมล์แจ้งข่าว